Configurator

Configurator

				
					!function(t,e){"object"==typeof exports&&"object"==typeof module?module.exports=e():"function"==typeof define&&define.amd?define([],e):"object"==typeof exports?exports.Sketchfab=e():t.Sketchfab=e()}(self,(()=>(()=>{"use strict";var t={d:(e,i)=>{for(var n in i)t.o(i,n)&&!t.o(e,n)&&Object.defineProperty(e,n,{enumerable:!0,get:i[n]})},o:(t,e)=>Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},e={};function i(t){return i="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(t){return typeof t}:function(t){return t&&"function"==typeof Symbol&&t.constructor===Symbol&&t!==Symbol.prototype?"symbol":typeof t},i(t)}t.d(e,{default:()=>h});var n=function(t,e){t.forEach((function(t){this[t]=function(){var i,n=e._requestIdCounter++,s=Array.prototype.slice.call(arguments);if(s.length>0){var r=s[s.length-1];"function"==typeof r&&(i=s.pop())}i&&(e._pendingRequests[n]=i.bind(this)),e._target.postMessage({type:"api.request",instanceId:e.getIdentifier(),requestId:n,member:t,arguments:s},e.getDomain())}}),this),this.addEventListener=function(t,i,n){"viewerready"===t&&e.isViewerReady&&i(),e._eventListeners[t]||(e._eventListeners[t]=[]),e._eventListeners[t].push(i),n&&this.setListenerOptions&&(n.name=t,this.setListenerOptions(n))},this.removeEventListener=function(t,i){if(e._eventListeners[t]){var n=e._eventListeners[t].indexOf(i);-1!==n&&e._eventListeners[t].splice(n,1)}}},s=function(t,e,i){this._target=t,this._requestIdCounter=0,this._pendingRequests={},this._eventListeners={},this._ready=!1,this._domain=i,this._instanceId=e,this.listenServer()};s.prototype={getIdentifier:function(){return this._instanceId},getDomain:function(){return this._domain},setIdentifier:function(t){this._instanceId=t},use:function(t,e){this._version=t,this._ready=!0;var i=this._requestIdCounter++;this._pendingRequests[i]=function(t,i,s){t?e.call(this,t):e.call(this,null,new n(s,this))}.bind(this),this._target.postMessage({type:"api.initialize",requestId:i,name:t,instanceId:this._instanceId},this._domain)},listenServer:function(){if(!this._serverReceiveMessageBinded){var t=["api.initialize.result","api.request.result","api.event"];this._serverReceiveMessageBinded=function(e){if(e.origin===this._domain&&e.data&&e.data.type&&e.data.instanceId&&e.data.instanceId===this.getIdentifier()){var i=e.data.type;if(-1!==t.indexOf(i))if("api.event"===i){var n=e.data.results,s=n[0];if(this._eventListeners["*"]||this._eventListeners.all)return void["*","all"].forEach((function(t){var e=this._eventListeners[t];e&&e.forEach((function(t){t.apply(t,n)}))}),this);var r=n.slice(1),o=this._eventListeners[s];o?o.forEach((function(t){t.apply(t,r)})):"viewerready"===s&&(this.isViewerReady=!0)}else{var a=e.data.requestId,d=this._pendingRequests[a];if(!d)return;d.apply(null,e.data.results),this._pendingRequests[a]=void 0}}}.bind(this),window.addEventListener("message",this._serverReceiveMessageBinded)}}};const r=s;var o=/[&|;]+/g;function a(t){return"object"===i(t)?(e=t,n={},Object.keys(e).forEach((function(t){n[t]=Array.isArray(e[t])?e[t]:[e[t]]})),n):("?"===t[0]&&(t=t.substr(1)),t.split(o).reduce((function(t,e){if(0===e.length)return t;var i=e.indexOf("=");-1===i&&(i=e.length);var n=decodeURIComponent(e.substr(0,i).replace(/\+/g,"%20")),s=decodeURIComponent(e.substr(i+1).replace(/\+/g,"%20"));return void 0===t[n]&&(t[n]=[]),t[n].push(s),t}),{}));var e,n}window.SketchfabAPIClient=r;var d=function(t,e){var n=t,s=e;"object"===i(t)&&(s=t,n=null),this._version=n,this._target=s,window.sketchfabAPIinstances||(window.sketchfabAPIinstances=[]),window.sketchfabAPIinstances.push(this),this._apiId=window.sketchfabAPIinstances.length.toString(),this._target.id&&(this._apiId+="_"+this._target.id),this._target.allow||(this._target.allow="vr; autoplay; fullscreen"),this._client=void 0,this._options=void 0,this._domain="sketchfab.com",this._domain="same-as-current"===this._domain?window.location.hostname:this._domain,this._urlTemplate="https://YYYY/models/XXXX/embed",this._url=this._urlTemplate.replace("YYYY",this._domain),this._transmitOptions={},this._getURLOptions()};d.prototype={_urlOptionsDict:{skfb_api_version:{default:"1.12.1",type:"string"}},_optionsLoaded:function(t){this._urlOptions=t,this._version=this._getURLOption("skfb_api_version",this._version)},_getURLOption:function(t,e){var i=this._urlOptionsDict[t];if(!i)return e;null==e&&(e=i.default);var n=this._urlOptions[t];return n&&n.length?n[0]:e},_getURLOptions:function(){if(!window||!window.location.search)return this._optionsLoaded({});var t=a(window.location.search);for(var e in t)e.startsWith("skfb_")&&(this._transmitOptions[e.substr(5)]=t[e]);return this._optionsLoaded(t)},getEmbedURL:function(t,e){var i=this._url+"?api_version="+this._version+"&api_id="+this._apiId;e&&Object.keys(e).forEach((function(t){null!=e[t]&&"function"!=typeof e[t]&&(i+="&"+t.toString()+"="+e[t].toString())}));var n=this._transmitOptions;return Object.keys(this._transmitOptions).forEach((function(t){i+="&"+t.toString()+"="+n[t].toString()})),i.replace("XXXX",t)},init:function(t,e){this._options=e,this._uid=t,this._realInit()},_initializeAPIEmbed:function(t){if(t.data&&t.data.instanceId&&this._apiId===t.data.instanceId&&"api.ready"===t.data.type&&this._target.src){if(void 0!==t.data.error)return this.error(t.data.error),void window.removeEventListener("message",this._initializeAPIEmbedBinded);var e=this._target.src.split("/");e="https://"+e[2],this._client&&(console.log("reusing a Sketchfab instance for multiple client is not supported, please create a new sketchfab instance"),window.removeEventListener("message",this._client._serverReceiveMessageBinded)),this._client=new window.SketchfabAPIClient(this._target.contentWindow,this._apiId,e),this._client.use(this._version,function(t,e){if(t)throw t;this.success.call(this,e)}.bind(this)),window.removeEventListener("message",this._initializeAPIEmbedBinded)}},_realInit:function(){this._initializeAPIEmbedBinded||(this._initializeAPIEmbedBinded=this._initializeAPIEmbed.bind(this)),window.addEventListener("message",this._initializeAPIEmbedBinded),this._target.src=this.getEmbedURL(this._uid,this._options)},success:function(t){this._options.success&&"function"==typeof this._options.success&&this._options.success(t)},error:function(t){this._options.error&&"function"==typeof this._options.error&&this._options.error(t)},show:function(){var t=this._target.style.top;this._target.style.top="-1000vh",Promise.resolve().then(function(){this._target.style.top=t}.bind(this))}};const h=d;return e.default})()));
//# sourceMappingURL=sketchfab-viewer-1.12.1.js.map
				
			

Laat jouw project vrijblijvend door ons beoordelen

Weet je niet zeker of je over de juiste bestanden beschikt? Heb je vragen over onze werkwijze? Of behoefte aan een offerte op maat? Wij beoordelen vooraf vrijblijvend jouw project. Vul onderstaande gegevens in en wij nemen contact met je op.